Ogłoszenie – Wykonywanie prac gospodarczo–porządkowych

 

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ogłasza nabór:

„WYKONYWANIE PRAC GOSPODARCZO-PORZĄDKOWYCH – UMOWA ZLECENIE”.

 

Wymagania i preferencje

 1. Umiejętności i/lub doświadczenie pozwalające na realizację prac porządkowych zleconych na podstawie umowy zlecenia,
 2. Znajomość i przestrzeganie przepisów i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia,
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac zleconych.
 4. Dokładność w wykonywaniu obowiązków i dobra organizacja pracy własnej.
 5. Wysoki poziom kultury osobistej.

 

 

Zakres prac zleconych:

 

 1. Utrzymanie porządku wokół obiektów Teatru polegające na zamiataniu, odśnieżaniu, myciu posadzki, pielęgnacji zieleni (podlewanie roślin, pielenie chwastów, przycinanie roślin itp.),
 2. Konserwacji i naprawy urządzeń hydrauliczno-sanitarnych,
 3. Wykonywaniu drobnych napraw i prac remontowych w obiektach Teatru,
 4. Konserwacji narzędzi pracy,
 5. Wykonywanie zleconych prac z zachowaniem należytej staranności oraz odpowiedzialności materialnej za powierzone narzędzia pracy,
 6. Wykonywanie prac załadunkowych i transportowych oraz innych prac gospodarczych,
 7. Współpraca z pracownikami Teatru.

 

 

Warunki

 • Współpraca na podstawie umowy zlecenia zawarta w miesiącu kwietniu do 31.12.2024 r.
 • Wymiar godzinowy prac określony według harmonogramu w ilości maksymalnej do 120 godzin miesięcznie, przeciętnie 5 dni w tygodniu.
 • 1 – miesięczny okres rozliczeniowy, na podstawie miesięcznego harmonogramu prac przekazanego przez Zleceniodawcę.
 • Prace zlecone do realizacji w godzinach pomiędzy 07:00-15:00.

 

 

Dokumenty aplikacyjne

 • CV (z zamieszczoną i podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych), mile widziane kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie realizowania prac, takich jak opisane w zakresie prac zleconych.
 • Termin złożenia: do 05.04.2024, decyduje data dotarcia dokumentów do Teatru, dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem „Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu: nabór – wykonywanie prac gospodarczo-porządkowych – umowa zlecenie”, w Sekretariacie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu znajdującym się na 3 piętrze budynku administracyjnego przy ul. Teatralnej 1 lub przesłać na adres: 62-800 Kalisz pl. Bogusławskiego 1.
 • Zastrzegamy możliwość odbycia spotkania rekrutacyjnego z wybranymi kandydatami.

Procedura

 • 1 etap: analiza dokumentów pod względem formalnym – do 09.04.2024 r.
 • 2 etap: spotkania z kandydatami – 10.04.2024 r.
 • Decyzja: 12.04.2024 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
 • Dane kontaktowe Administratora: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1.
 • Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować́ się̨ listownie: 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1, telefonicznie: 502 453 282 lub e-mailowo: iod@teatr.kalisz.pl
 • Cele i podstawy przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przeprowadzenia naboru na wykonanie prac zleconych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, na podstawie, którego pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się̨ o nawiązanie współpracy podania danych osobowych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż̇ wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.
 • Odbiorcy danych osobowych.
  Dane osobowe nie będą̨ przekazywane innym podmiotom.
 • Przechowywania danych. Dane będą̨ przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • Prawa osób, których dane dotyczą̨.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są̨ nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne do uczestnictwa w naborze. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 • Administrator danych informuje, że Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.