Ogłoszenie o pracę – Inspicjent/ka -Sufler/ka

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko:

„INSPICJENT/KA – SUFLER/KA”.

Twoje zainteresowania skupiają się wokół sztuki teatralnej? Chcesz poznać teatr od środka i stać się jego częścią? Dołącz do Zespołu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu!

 

Wymagania i preferencje

 1. Wykształcenie średnie, policealne, lub wyższe.
 2. Obsługa komputera i pakietu MS Office oraz komunikacja poprzez Social Media.
 3. Wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 4. Zainteresowania związane z teatrem, sztuką i literaturą.
 5. Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem.
 6. Umiejętność zapamiętywania tekstu oraz dobra dykcja.
 7. Uważność, skrupulatność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków.
 8. Zasadniczość i dyskrecja podczas realizacji zadań.
 9. Otwartość, elastyczność i dobra organizacja pracy własnej (wielozadaniowość).
 10. Gotowość do wyjazdów służbowych, dyspozycyjność.
 11. Umiejętność współpracy w zespole.
 12. Wysokie kompetencje interpersonalne.
 13. Asertywność.
 14. Umiejętność pracy w warunkach podwyższonego stresu.
 15. Gotowość do pracy pod presją czasu i w szybko zmieniających się okolicznościach.

Obowiązki

 1. Prowadzenie powierzonych prób i przedstawień, dbałość o terminowość i dokładność scenicznego przebiegu przedstawienia.
 2. Sprawdzanie przygotowania sceny przed próbą i przedstawieniem oraz sprawdzanie przed przedstawieniem obecności osób biorących w nim udział.
 3. Kontrolowanie i koordynowanie efektów świetlnych, akustycznych i muzycznych, zapewnienie prawidłowości zmian dekoracji scenicznych oraz sygnalizowanie wejścia aktorów.
 4. Suflowanie – podpowiadanie tekstu roli podczas prób i przedstawień z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i cech gry danej aktorki / danego aktora.
 5. Sporządzanie raportów z prób i przedstawień.
 6. Opracowywanie egzemplarzy spektakli umożliwiających realizację zadań suflersko-inspicjenckich.
 7. Dokładne zapoznawanie się z egzemplarzem reżyserskim sztuki powierzonej do prowadzenia/suflowania.
 8. Udział w próbach czytanych, sytuacyjnych, generalnych i przedstawieniach, zgodnie z rozkładem zajęć i harmonogramem pracy.
 9. Przygotowywanie i kierowanie organizacją prób i przedstawień powierzonych do nadzoru przez Dyrektora.
 10. Współpraca z Koordynatorem Pracy Artystycznej, z uwzględnieniem zajętości aktorów, planowanie terminów i miejsca prób.

 

Warunki

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • Rozkład czasu pracy według harmonogramu.
 • 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy.
 • Wdrożenie do pracy i wsparcie Zespołu.
 • Rozwój i poszerzanie horyzontów.
 • Prestiżowa praca w jednej z największych instytucji kulturalnych południowej Wielkopolski.
 • Benefit w postaci możliwości bywania na najlepszych premierach teatralnych oraz brania udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.
 • Pakiet świadczeń z ZFŚS.

 

Dokumenty aplikacyjne

 • CV (z zamieszczoną i podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych), oraz list motywacyjny.
 • Termin złożenia: do 13.06.2024 r., decyduje data dotarcia dokumentów do Teatru, dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
 • Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem „Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu: nabór – Inspicjent -Sufler”, w Sekretariacie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu znajdującym się na 3 piętrze budynku administracyjnego przy ul. Teatralnej 1 lub przesłać na adres: 62-800 Kalisz pl. Bogusławskiego 1.
 • Zastrzegamy możliwość odbycia spotkania rekrutacyjnego z wybranymi kandydatami.

Procedura

 • 1 etap: analiza dokumentów pod względem formalnym – do 17.06.2024 r.
 • 2 etap: rozmowy kwalifikacyjne – 18-20.06.2024 r.
 • Decyzja: 21.06.2024 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
 • Dane kontaktowe Administratora: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1.
 • Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować́ się̨ listownie: 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1, telefonicznie: 502 453 282 lub e-mailowo: iod@teatr.kalisz.pl
 • Cele i podstawy przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, na podstawie, którego pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż̇ wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.
 • Odbiorcy danych osobowych.
  Dane osobowe nie będą̨ przekazywane innym podmiotom.
 • Przechowywania danych.
  Dane będą̨ przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • Prawa osób, których dane dotyczą̨.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są̨ nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne do uczestnictwa w naborze. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 • Administrator danych informuje, że Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.