Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROMOCJI I REKLAMY

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko:

„SPECJALISTA DS. PROMOCJI I REKLAMY”.

Masz głowę pełną pomysłów, interesujesz się kulturą, masz smykałkę do programów graficznych? Dołącz do Zespołu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu!

Wymagania i preferencje

 1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie kierunkowe.
 2. Biegła obsługa komputera i pakietu MS Office oraz znajomość sytemu WordPress.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu kanałów w mediach społecznościowych.
 4. Mile widziana znajomość obsługi programów graficznych.
 5. Kreatywność, nieszablonowe myślenie i wychodzenie z inicjatywą.
 6. Otwartość, elastyczność i wielozadaniowość.
 7. Dokładność w wykonywaniu obowiązków i dobra organizacja pracy własnej.
 8. Wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 9. Preferowane zainteresowania związane z teatrem, sztuką.

 

Obowiązki

 1. Organizowanie kampanii reklamowych spektakli i innych wydarzeń artystycznych Teatru.
 2. Koordynacja procesu tworzenia i dystrybucji reklam.
 3. Współpraca ze sponsorami i partnerami w zakresie ekspozycji materiałów reklamowych.
 4. Tworzenie harmonogramu emisji reklam radiowych, w tym zamawianie reklam i kontrola ich emisji.
 5. Pomoc w przygotowywaniu wszelkich umów partnerskich, medialnych oraz konferencji prasowych.
 6. Współpraca z kierownikiem działu w prowadzeniu kanałów w mediach społecznościowych na temat działalności Teatru, repertuaru, itp.
 7. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej Teatru (WordPress).
 8. Archiwizacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Teatr, we współpracy ze specjalistami medialnymi.

 

Warunki

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • Rozkład czasu pracy według harmonogramu.
 • 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.
 • Praca od 08:00-16:00.
 • Wdrożenie do pracy i wsparcie Zespołu.
 • Rozwój i poszerzanie horyzontów.
 • Prestiżowa praca w jednej z największych instytucji kulturalnych południowej Wielkopolski.
 • Benefit w postaci możliwości bywania na najlepszych premierach i oglądania najlepszych spektakli teatralnych.

 

Dokumenty aplikacyjne

 • CV (z zamieszczoną i podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych), list motywacyjny, mile widziane kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy staż pracy.
 • Termin złożenia: do 13.10.2023, decyduje data dotarcia dokumentów do Teatru, dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
 • Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem „Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu: nabór – specjalista ds. promocji i reklamy”, w Sekretariacie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu znajdującym się na 3 piętrze budynku administracyjnego przy ul. Teatralnej 1 lub przesłać na adres: 62-800 Kalisz pl. Bogusławskiego 1.
 • Zastrzegamy możliwość odbycia spotkania rekrutacyjnego z wybranymi kandydatami.

Procedura

 • 1 etap: analiza dokumentów pod względem formalnym – do 17.10.2023.
 • 2 etap: rozmowy kwalifikacyjne – 19-25.10.2023.
 • Decyzja: 27.10.2023.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
 • Dane kontaktowe Administratora: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1.
 • Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować́ się̨ listownie: 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1, telefonicznie: 502 453 282 lub e-mailowo: iod@teatr.kalisz.pl
 • Cele i podstawy przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, na podstawie, którego pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż̇ wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.
 • Odbiorcy danych osobowych.
  Dane osobowe nie będą̨ przekazywane innym podmiotom.
 • Przechowywania danych.
  Dane będą̨ przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • Prawa osób, których dane dotyczą̨.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są̨ nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne do uczestnictwa w naborze. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 • Administrator danych informuje, że Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.