Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach w Teatrze

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
OBOWIĄZUJĄCY W TEATRZE IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU
W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

od dnia 31 sierpnia 2020 r.

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
 • 3 Zasady bezpieczeństwa
 • Ochrona danych osobowych
 • Pozostałe postanowienia

 

 • 1 Definicje

 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kaliszu– samorządowa artystycznainstytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr RIK 17, posiadająca nr NIP 6180042367,  REGON nr 000279752, z siedzibą w Kaliszu, przy Pl. Bogusławskiego 1.

Teatr – Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego.

Wydarzenie–przedstawienie teatralne i innezdarzenie artystyczne lub upowszechniające kulturę teatralną odbywające się w Teatrze, organizowane przez Teatr i objęte systemem sprzedaży Teatru.

Kasy– miejsca sprzedaży biletów w siedzibie Teatru.

Widz– osoba uprawniona do wstępu na Wydarzenie na podstawie biletu.

Kupujący– osoba kupująca bilet lub rezerwująca bilet z wykorzystaniem systemu sprzedaży.

System sprzedaży– system informatyczny Teatru umożliwiający sprzedaż przez Teatr biletów na Wydarzenia.

Sprzedaż online– sprzedaż biletów na Wydarzenia za pośrednictwem strony www.bilety.teatr.kalisz.pl

Bilet– dokument zawierający tytuł, datę i miejsce Wydarzenia uprawniający do wstępu na Wydarzenie.

Strona internetowawww.teatr.kalisz.pl

 

 • 2 Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
 1. Zakup biletu oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Widza Regulaminu, którego zapisy Widz jest zobowiązany przestrzegać.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, w tym odwołania przedstawienia, z przyczyn niezależnych od Teatru. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołanego spektaklu Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie.
 4. Zakupiony bilet stanowi dokument uprawniający do wstępu na Wydarzenie, którego dotyczy.
 5. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zgubione przez Kupującego. W przypadku zgubienia biletu na Wydarzenie Teatr w miarę możliwości ułatwi Widzowi zakup wejściówki na Wydarzenie.
 7. Widzowie, którzy kupili bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki.
 8. Widzem może być wyłącznie osoba, która wedle swojej najlepszej wiedzy nie jest zakażona wirusem SARS-CoV-2 oraz nie jest osobą podlegającą kwarantannie.
 9. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie.
 10. Wejście na teren Teatru dla Widzów następuje nie wcześniej niż 30 min przed i nie później niż 5 min

przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.

 1. Małoletni do ukończenia 13. roku życia może być Uczestnikiem Wydarzenia wyłącznie pod opieką

osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

 1. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.
 2. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.
 3. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 4. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 5. Teatr ma prawo wyprosić z widowni osoby naruszające zasady opisane w punktach 10, 11, 12, 13 niniejszego paragrafu.
 6. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

 • 3 Zasady bezpieczeństwa
 1. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
 2. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do dezynfekcji rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr.
 3. Podczas przebywania na terenie Teatru należy zachować dystans przestrzenny rozumiany jako zachowanie przynajmniej półtorametrowej odległości od innych osób. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 4. W czasie przebywania na terenie Teatru Widz jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego w/w środków ochrony osobistej.
 5. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która, pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.
 6. Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego Oświadczenia (będącego integralną częścią niniejszego Regulaminu), że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem oświadczenia opublikowanym na stronie Teatru. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie złożone w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia.
 7. Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.
 8. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
 9. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widzów, którzy są osobami ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie), których lokalizacja na widowni będzie regulowana doraźnie i indywidualnie.
 10. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów obsługa szatni będzie wyposażona w maski ochronne i rękawiczki, z obowiązkiem dezynfekowania rąk po każdej przyjętej sztuce okrycia wierzchniego. Każdorazowej dezynfekcji będą również podlegać numerki do szatni. Jednocześnie Teatr umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia, bez oddawania jej do szatni.
 11. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 12. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni uprawiona jest do powstrzymania widza przed wejściem na widownię.
 13. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.
 14. Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru.
 15. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowania dystansu 2 metrów.
 16. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście – w podziale na możliwie największą liczbę wejść.
 17. W miarę możliwości wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą najpierw osoby starsze.

 

 • 4 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego/Widza w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu jest Teatr.
 2. Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym, w celu rezerwacji i sprzedaży biletów, a także w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19). Dane osobowe są przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba IOD, z którą można kontaktować się pod adresem iod@teatr.kalisz.pl lub przesyłając korespondencje na adres Teatru. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Kupujący/Widz wyraża zgodę na wykonywanie przez Teatr na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania danych osobowych. W szczególności Teatr jest upoważniony do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych Kupujących/Widzów.
 5. Kupujący/Widz ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W każdej chwili, Kupującemu/Widzowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.

 

 • 5 Pozostałe postanowienia
 1. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu podane są na stronie internetowej Teatru oraz w Kasie biletowej.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Teatru oraz w kasie biletowej Teatru.
 3. Informacje na temat repertuaru, cen biletów oraz godzin pracy Biura Organizacji Widowni oraz kasy biletowej Teatru publikowane są na stronie internetowej Teatru.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r. do odwołania.