Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach w Teatrze

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr17/2022 Dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

z dnia. 18 maja 2022 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORAZ IMPREZACH
OBOWIĄZUJĄCY W TEATRZE IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

 

Spis treści:

 • 1. Definicje.
 • 2. Ogólne zasady uczestnictwa.
 • 3. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 • 4. Zasady uczestnictwa w Imprezie.
 • 5. Zasady organizacji Imprezy zewnętrznej i uczestnictwa w niej.

 

 • 1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Teatr – Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, samorządowa instytucja artystyczna, wpisana do rejestru Instytucji Kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr RIK 17, posiadająca nr NIP 6180042367, REGON nr 000279752, z siedzibą w Kaliszu, przy Pl. Bogusławskiego 1

Wydarzenie – przedstawienie teatralne i inne zdarzenie artystyczne lub upowszechniające kulturę teatralną odbywające się w Teatrze, objęte systemem sprzedaży Teatru.

Impreza – przedsięwzięcie nieobjęte systemem sprzedaży Teatru, organizowane przez Teatr i odbywające się w Teatrze.

Impreza zewnętrzna – przedsięwzięcie nieobjęte systemem sprzedaży Teatru, organizowane przez podmiot zewnętrzny, a odbywające się w Teatrze.

Widz – osoba uczestnicząca w Wydarzeniu, Imprezie lub Imprezie zewnętrznej.

Kupujący – osoba kupująca bilet lub wykupująca zaproszenie.

System sprzedaży – system informatyczny Teatru umożliwiający sprzedaż przez Teatr biletów na Wydarzenia.

Bilet– dokument zawierający tytuł, datę i miejsce Wydarzenia uprawniający do wstępu na Wydarzenie.

 

 • 2. Ogólne zasady uczestnictwa
 1. Na terenie Teatru obowiązują zasady określone przez Teatr oraz ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
 2. Widzowie obligowani są do wykonywania poleceń służb porządkowych Teatru (bileterzy, strażacy, ochrona).
 3. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 4. Obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów na widowni.
 5. Teatr ma prawo odmówić wejścia na swój teren albo na widownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Małoletni do ukończenia 13. roku życia może być Widzem wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 7. Każde działanie na terenie Teatru może być przerwane, jeśli zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo naraża na zniszczenie lub uszczerbek mienia. Decyzję tego rodzaju podejmuje upoważniony przedstawiciel Teatru.

 

 • 3. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
 1. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko posiadacze biletu, ważnego zaproszenia lub innego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Zakup biletu lub wykup zaproszenia oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Widza Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 4. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, w tym odwołania przedstawienia, bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołanego spektaklu Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem Widza na Wydarzenie.
 5. Bilet stanowi dokument uprawniający do wstępu na Wydarzenie, którego dotyczy. Bilet traci ważność po terminie, na który jest wystawiony, chyba, że spektakl, na którego wstęp uprawniał nie odbył się lub nie został w całości zaprezentowany.
 6. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zgubione przez Kupującego. W przypadku zgubienia biletu na Wydarzenie Teatr w miarę możliwości ułatwi Widzowi zakup wejściówki na Wydarzenie.
 8. Widzowie, którzy kupili bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki – bez obowiązku zwrotu ceny zakupu biletu.
 9. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie.
 10. Wstęp na przedstawienie po jego rozpoczęciu jest zasadniczo niemożliwy. Jeśli jednak warunki konkretnego widowiska umożliwiają wejście na widownię po rozpoczęciu spektaklu bez zakłócania jego przebiegu, spóźniony widz może skorzystać z tej możliwości jednak na warunkach określonych przez obsługę Teatru. Osoba spóźniona nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet.
 11. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.
 12. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.
 13. Teatr ma prawo wyprosić z widowni osoby naruszające Regulamin oraz ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

 

 • 4. Zasady uczestnictwa w Imprezie
 1. Zasady uczestnictwa w Imprezie określa regulamin Imprezy, jeśli takowy został wydany albo publicznie dostępne, ogłoszone przez Teatr informacje dotyczące terminu, celu, charakteru, przebiegu, warunków udziału… itp..
 2. Możliwość robienia zdjęć, nagrywania dźwięku lub filmowania podczas Imprezy istnieje tylko pod warunkiem wyraźnej (podmiotowej lub przedmiotowej) zgody Teatru na takie działanie.

 

 • 5. Zasady organizowania Imprezy zewnętrznej i uczestnictwa w niej.
 1. Zasady organizacji Imprezy zewnętrznej i uczestnictwa w niej określa umowa zawarta pomiędzy Organizatorem Imprezy zewnętrznej a Teatrem.
 2. Za porządek i bezpieczeństwo w czasie trwania Imprezy zewnętrznej odpowiada Organizator Imprezy zewnętrznej – chyba, że umowa stanowi inaczej.